Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Yönetim Sistemi Nedir?

 

Yönetim sistemi, bir kuruluşun amaçlarına ulaşmak için işinin birbiriyle ilişkili kısımlarını yönetme şeklidir. Bu hedefler, ürün veya hizmet kalitesi, operasyonel verimlilik, çevresel performans, işyerinde sağlık ve güvenlik ve çok daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi farklı konuyla ilgili olabilir.

Sistemin karmaşıklık düzeyi, her kuruluşun kendine özgü bağlamına bağlı olacaktır. Bazı kuruluşlar, özellikle de daha küçük kuruluşlar için, işletme sahibi tarafından güçlü bir liderliğe sahip olmak, her bir çalışandan ne beklendiğini ve kapsamlı belgelere ihtiyaç duymadan kuruluşun genel hedeflerine nasıl katkıda bulunduklarını net bir şekilde tanımlamak anlamına gelebilir. Örneğin, yüksek düzeyde düzenlenmiş sektörlerde faaliyet gösteren daha karmaşık işletmeler, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve kuruluş amaçlarını yerine getirmek için kapsamlı belgelere ve kontrollere ihtiyaç duyabilir.

 

ISO yönetim sistemi standartları (MSS), kuruluşların amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için bilinçli olarak uyguladıkları tekrarlanabilir adımları belirterek ve sürekli bir öz değerlendirme, düzeltme ve operasyon iyileştirme döngüsüne dönüşen bir organizasyon kültürü oluşturarak kuruluşların performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur. ve çalışanların bilinçlendirilmesi ve yönetimindeki liderlik ve bağlılık yoluyla süreçler.

 

Etkili bir yönetim sisteminin bir kuruluşa sağladığı faydalar şunlardır:

 

  • Kaynakların daha verimli kullanımı ve geliştirilmiş finansal performans
  • Gelişmiş risk yönetimi ve insanların ve çevrenin korunması
  • Tutarlı ve iyileştirilmiş hizmet ve ürünler sunma kabiliyetinin artırılması, böylece müşterilere ve diğer tüm paydaşlara değer artışı
  • YS’ler, küresel yönetim, liderlik stratejileri, etkin ve etkili süreçler ve uygulamalar konusunda uzman uluslararası uzmanlar arasındaki ortak akıl yürütmenin sonucudur. YS standartları, büyük veya küçük herhangi bir kuruluş tarafından uygulanabilir.
  • Sürekli iyileştirme amacı ile kuruluşları geleceğe taşır.

 

Danışmanlık ve Denetim Hizmeti verdiğimiz Yönetim Sistemlerinin bazıları:

 

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemleri felsefesi, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bir bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. İşletmelerin satışlarının, müşteri memnuniyetinin, kurum imajını ve pazar payını geliştirdiği ispatlanmıştır.

ISO 10002

Müşteri memnuniyeti Yönetim Sistemi

Müşteri memnuniyeti Kalite Yönetim sisteminin de temelini oluşturmaktadır. Memnun müşteri sürdürülebilir iş modeli sağlamak demektir. Bu yüzden şikayetleri ele almak ve çözümleyerek müşteri memnuniyetini sağlamak işletmelerin sürdürebilirliğini sağlamak için gereklidir. ISO 10002 Bu şikayetlerin yönetilmesinin sistematik bir şekilde yapılmasını tanımlamaktadır.

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

İşletmelerin süreçlerini yönetirken çevreye olan etkilerini tespit etmek, azaltmak ve çevre performansının geliştirilmesini sağlayarak verimliliği arttıran yönetim sistemi modelidir.

ISO 22000

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Üreticiden tüketiciye kadarki zincirde her kesimi tümüyle etkileyen salgın, zehirlenme, bozulma vb. gibi olumsuzluklar endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır. ISO 22000 hijyen, izlenebilirlik, HACCP metodu ile kritik kontrol noktalarının yönetimini ve önlemlerin alınmasını sağlar.

ISO 22301

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Bu standart; işlerin aksamasına sebep olabilecek bir olayın ardından bir kuruluşun ürün veya hizmet sağlama kabiliyetinin önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde devam etmesi, bir faaliyetin kesintiye uğraması sonucunda kuruluş faaliyetinin devam edebilmesinin temin edilebilmesi için prosesler, prosedürler, kararlar ve faaliyetler oluşturması, başka bir deyişle, kuruluşların krizlerden ve felaketlerden kaçınmasına yardımcı olmak için proaktif ve reaktif planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı olur.

ISO 26000

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Sosyal açıdan sorumlu olmak, şeffaf ve etik davranışlar yoluyla, kararlarımızın ve faaliyetlerimizin toplum ve çevre üzerindeki etkilerine ilişkin hesap verebilir olmayı ifade eder. Sosyal sorumluluk sahibi bir işletme daha güçlü bir işletme olup, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunur ve büyük şirketler tarafından tedarikçi seçim kriterlerini sağlamakta büyük rol oynar.

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile kuruluşlar, bilgi varlıklarını belirleyip bu varlıklara yönelik olası tehlikeleri analiz ederek risk durumunda uygulanacak faaliyetlerle işletmemizin kıymetlerini korumak için oluşturulmuş yönetim sistemi modelidir. Bu standart sayesinde aynı zamanda 6698 Sayılı Kişisel verilerin korunması kanununa ve (GDPR) General Data Protection Regulation’a uyum sağlanır.

ISO 28000

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

Günümüzde sadece ürünün kaliteli üretilme çabası yeterli değildir. Alınan mal ve hizmetler, depolama ve nakliye ayrıca müşteriye ulaştıktan sonra müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetimine kadar güvenli bir tedarik zinciri oluşturulması gerekmektedir. ISO 28000;  Bu tedarik zinciri içerisinde yer alan tüm fonksiyonların yerine getirmesi gereken şartları ve kontrolleri tanımlar.

ISO 31000

Kurumsal Risk Yönetimi

İşletmelerin yüz yüze oldukları riskleri daha iyi görebilecekleri, anlayabilecekleri ve yönetecekleri daha şeffaf ve entegre risk yönetim uygulamalarının oluşturulması, yöneticilerin öncelikli gündem maddeleri haline gelmiştir. Özellikle bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri ve/veya farklı iş birimlerini barındıran kurumlarda risklerin daha etkin şekilde yönetilmesi bir ihtiyaç olmaktan çıkmış, bir gereklilik haline gelmiştir. Bu çerçevede Kurumsal Risk Yönetimi kavramı klasik risk yönetimi anlayışına göre daha entegre, sistematik ve proaktif hale gelmiştir. (Kurumsal Risk Yönetimi- Şubat 2008 Yayın no:Tüsiad-T2008-02/452)

ISO 37001

Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi

Günümüz ekonomik koşullarında kamu hizmeti sağlayan ya da sağlamayan kuruluşların finansa erişimi ve karlılığı ortaya koyması sürdürebilir ürün ve hizmet sağlama noktasında önem kazanmaktadır. Finans sağlayan banka, kredi kurumları, yatırımcılar ve belediyeye girdi sağlayanlar açısından şeffaf ve dürüst bir yönetim, kaynakların adil ve doğru kullanımı belediyenin finansal imajının arttırılmasını sağlamaktadır.

Bu ihtiyaçları karşılamak üzere Dünya Standartlar örgütü ISO (International Organization for Standardization) 2016 yılında kurum ve kuruluşların sürdürülebilir şeffaf bir yönetim uygulamaları için global ölçekte kabul edilmiş ISO 37001 Yolsuzlukla/rüşvetle Mücadele Standardını yayımlamıştır

ISO 45001

İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

Bir yandan kuruluşun İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartlara uyumunu sağlayan öte yandan iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde verimliliği ve personel memnuniyetini arttıran yönetim sistemi modelidir.

ISO 55001

Varlık Yönetim Sistemi

Varlık Yönetimi bir kuruluşun varlıklarının maliyetlerini, risklerini, fırsat ve performanslarını doğru yaklaşım, planlama ve uygulamalar ile analiz edip onlardan maksimum fayda sağlamayı amaçlayan bir yönetim sistemidir.

ISO 55001 Varlık Yönetim Standart Serileri ile uluslararası standart haline gelen bir alandır. Gelişen teknoloji ile varlıklar yüksek maddi değerlere ulaşmakta ve işletmeler için ciddi yatırımlar oluşturmaktadır. Bu nedenle varlıkları tüm yaşam döngüleri boyunca etkin kullanmak, sürdürülebilir işletmeler için zorunluluk haline gelmiştir.

Varlık yönetimi (asset management), farklı sektörlerde farklı şekillerde kullanılabilen ve tanımlanabilen bir kavramdır. Varlık yönetimi fiziksel varlıkların yaşam döngüsüne bütüncül bir yaklaşım sergileyen, doğru kararların alınması ve ilgili süreçlerin optimizasyonu ile uğraşan, bakım yönetiminin evrimleştiği yeni bir bilim disiplinidir.